ಇಂದು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ!

ಕೈಗವಸುಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ (ನಾನ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್)